حساب های بانکی ما - May 15, 2012 09:24 PMحساب های مختلف بانکی ما

وجوهی را که برای خدمات مختلف، میبایست بحساب ما واریز کنید، به هرکدام که مناسب شما است واریز کنید
و بعد مراتب را با ایمیل به اطلاع ما برسانید

تا پرونده و کار شما، پیگیری شود.

matab@khorsand.org
/ هزینه/ پرسشنامه/ همیاری / نمونه پرونده/ فرم اعلان گزارش پرداخت وجه


وبسایت بانکملی // بانک مسکن // Lloyds bank // PayPal //

 

حسابهای بانکی ما
بنام خورسند Khorsand

دقت کنید: گاهی برخی کارتها کار نمیکنند از کارت دیگر این صفحه استفاده کنید و مراتب را به ما دهید تا اشکال را برطرف سازیم پیگیری و اصلاح کنیم شماره کارت حسابهای ما در بانک مسکن برای انتقال وجه، کارت به کارت و غیره - شماره کارت-6280231450678627 بنام غلامحسین خورسند - شماره حسابهای ما در بانک ملی ایران شماره کارت -6037997178086741
و مربوط به حساب 0201060348002 نزد بانک ملی ایران بنام: غلامجسین خورسند مناسب برای پرداخت های کامپیوتری و از خانه خود و 24ساعت شبانروز و یا از طریق عابر بانک ها درهمه وقت روز یا شب
شماره حساب ما نزد بانک ملت شعبه خرمشهر

«««««« ۳۳۰۰۸۳۰۸۳۸ »»»»»»
<! شماره حسابهای ما در بانک ملی ایران
بانک ملی ایران -
شماره حساب سیبا 0200143115004 بانک ملی ایران کد7720
که از هربانکی درهرکجای ایران قابل ارسال است و کارمزد هم ندارد
(مناسب برای متقاضیان ساکن ایران).

شماره کارت مربوط به این حساب
برای انتقال وجه، کارت به کارت است6037997178090230 ««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»

بانک لدیز انگلیس

مناسب برای ساکنین خارج از
کشور ایران و از هرجای دنیا
شماره حساب
Account Number: 24699868
IBAN GB45LOYD77911324699868
BIC LOYDGB21J15
بانک لیدز
مناسب برای ساکنین خارج از ایران ویا ازهرجای دنیا
««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

PayPal.Me/Khorsand

به روش جدید « پی پال می » هم
میتوانید پرداخت انترنتی کنید

https://www.paypal.me/Khorsand/10eur
بر لینک بالا که کلیک کنید میتوانید طبق راهنمائی
آنجا به حسای انترنتی « پی پال » ما پرداخت کنید
اگر بخواهید علامت ارز Eur و عدد 10 را تغییر دهید هم میتوانید در آن صفحه از شما میخواهد که بجای Eur10،00 مبلغ مورد نظرتان را بنویسید
و در کنار آن بر علامت ^ که کلیک کنید
نوع پول را که مثلا « یورو - Eur »
تعیین کنید و بفرستید، و بعد خبرش را به ما ایمیل کنید
تا پیگیری کنیم و در پرونده شما منتقل نماییم
اگر هم حساب « پی پال » هنوز ندارید بشما امکان
افتتاح « حساب پی پال » هم میدهد استفاده کنید


یا به روش قدیم « پی پال » هم میتوانید پرداخت انترنتی کنید
-مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
از طریق سیستم انترنتی پی پال
PayPal
به ایمیل زیر بفرستید.
info@khorsand.org مناسب برای دارندگان حساب در سیستم انترنتی « پی پال»
«PayPal»
««««««««««««»»»»»»»»


توجه: وقتی پرداخت نمودید و اطلاعات پرداخت را داشتید،
مراتب را طبق این « فرم پرداخت وجه»
فرم اعلان گزارش پرداخت وجه

به این ایمیل ما

matab@khorsand.org

خبر دهید تا پس از پیگیری، در تابلو مالی پرونده شما وارد شود.

.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 
صفحه اصلی HomePage