اطلاعات مطب - Sept 22, 2016 09:24 PM

اطلاعات مطب
اطلاعات مطب
« سیستم دنسروخ بدن » در هر مرحله، به پاکسازی جائی از بدن میپردازد، که نمودار زیر، خلاصه عملکرد آنست
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
|آزاد |
|چنددانگ |
|تکدانگ |
| تطبیق |
| سلامت |
| استخوانها |
|سلولهای عمقی |
|سلولهای سطحی |
|تصفیه خون |
|دل روده |
| مریضی کثیفی |